Julia

Julia
Julia badat i Bysjön. Pappa saknar dig.

torsdag 24 maj 2012

Motion till Eda Församling/Pastorat; Införande av Barnkonsekvensanalys

Idag lämnar jag in följande motion om Barnkonsekvensanalyser i linje med Barnkonventionens intentioner.

Motion till Eda Församling/Pastorat.


Införande av Barnkonsekvensanalys.


Sverige har anslutit sig till Förenta Nationernas (FN) konvention om barnets rätigheter, där den viktigaste tesen är. ”Barnets bästa skall alltid komma i första hand”, skall också kyrkans hela verksamhet och alla dess beslut genomsyras av barnkonventionens grundtankar.

Barnkonventionens artikel 3 handlar om att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som på något sätt berör barn och ungdomar. Innan en verksamhet fattar ett beslut behöver man undersöka/utreda hur barnen kan komma att påverkas och pröva vad som är barnens bästa. En sådan förhands­prövning av de konsekvenser som ett beslut kan få för berörda barn/ungdomar kallas barnkonsekvensanalys, och kan tjäna som inspiration också för Svenska kyrkan. Mer att läsa finns på Barnombudsmannens webbplats  www.bo.se

Också sådana beslut som på papperet eller i teorin verkar handla om helt andra åldersgrupper återverkar oftast i någon form på barn och ungdomar i åldern 0–14 år. Därför bör kyrkoråd, fullmäktige och nämnd innan de fattar beslut pröva den tänkta formuleringen med hjälp av nedanstående formulär och ärligt kryssa ja eller nej. Skulle något beslut få nej som svar, skall det analyseras utifrån barn- och ungdomsperspektivet och man bör också ta reda på vilka alternativa beslut som bättre skulle tjäna ”barnets bästa”.
Barnkonsekvensanalysen bör/skall alltså användas varje gång beslut fattas i kyrkoråd, fullmäktige och nämnder.

Analysunderlag för beslut i relation till konventionen om barnets rättigheter.

Sverige har tillsammans med nästan 200 andra länder anslutit sig till Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. Den slår fast att alla barn och ungdomar under 18 år har samma rättigheter. Rätt att leva och utvecklas. Rätt att växa upp i trygghet och skyddas mot övergrepp. Rätt att respekteras vad de tycker och tänker. Barnets bästa skall alltid komma i första hand.

Följande frågor bör/ska ingå som underlag vid alla beslut:

1. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rummet?
- att de sociala, ekonomiska, andliga och kulturella rättigheter beaktas?

2. Innebär beslutet att barns och ungdomars rätt till en god hälsa och utveckling beaktas?

3. Har särskild hänsyn tagits till fysiskt och psykiskt handikappade barns och ungdomars behov?

4. Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening?

5. Har konfirmander fått uttrycka sin mening i fall där de är särskilt berörda?

6. Har föräldrar fått möjlighet att uttrycka sin mening där de är särskilt berörda?


Underteckad hemställer om att Eda Församlings Kyrkofullmäktige beslutar;

att Eda Församling arbetar med Barnkonsekvensanalyser i all verksamhet och
     beslut

att utbilda samtliga förtroendevalda samt berörda anställda i Barnkonventionen

att motionens innehåll tas med i diskussionerna om pastoratsammanslagning
Åmotfors 2012-05-24


Bo Sundbäck (s)


söndag 6 maj 2012

Partiledardebatt i Agenda...

Om en timma cirka ska jag se på partiledardebatt i Agenda
Det är bra att samtliga partier som är representerade i riksdagen deltar. Förra gången det begav sig, i början på oktober förra året, ställde inte Håkan Juholt (s) och Lars Ohly (v) upp med motiveringen att de inte ville stå på samma sida som Jimmie Åkesson (SD), länk här.
Jag tillhör de som anser att det var barnsligt och dumt att inte ställa upp. Det måste kännas knepigt för sympatisörer och partimedlemmar på s k "gräsrotsnivå" att inte få se och höra sina företrädare. Ur demokratisk synpunkt helt förkastligt.
Åtgärden, att utebli, gynnade bara de andra partierna i första hand Mp och SD som fick ett större utrymme i debatten.


Närvaro måste trots allt anses vara mera värt än frånvaro.


Denna gången ska det bli spännande att se på programmet. I höstas var det inte så...


Några medialänkar...;
Partiledardebatten årets politiska klimax
Så placeras partiledarna i studion
Påtryckningar inför partiledardebatterna vanligt