Julia

Julia
Julia badat i Bysjön. Pappa saknar dig.

tisdag 30 oktober 2012

Medborgarförslag - Separationsteam, Eda Kommun

Jag har skickat in Medborgarförslag till Eda Kommun med hemställan om att kommunen ansöker att vara med i projektet Separationsteam.
Under strecket ligger Medborgarförslaget. Här en kort bakgrund.

Socialstyrelsen får i uppdrag att genomföra en förstudie om förutsättningarna för att i ett antal kommuner bedriva en försöksverksamhet med separationsteam som kan erbjuda föräldrar och barn stöd och hjälp i samband med separation.
Utredningen om ekonomi och föräldrasamarbete vid särlevnad, den s.k. Särlevandeutredningen, pekade i sitt betänkande Fortsatt föräldrar – om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull (SOU 2011:51) på behovet av tvärprofessionella insatser för att stödja både föräldrar och barn i samband med en separation. Enligt utredningen saknas det ett samordnat, tvärprofessionellt stöd till familjer som av olika anledningar
hamnar i konflikt, eller riskerar att hamna i konflikt, i frågor som rör barnets person, omsorg eller försörjning i samband med en separation. Orsakerna till föräldrakonflikten varierar. Enligt utredningen har dock ekonomiska frågor som rör barnet många gånger stor betydelse för föräldrarnas förutsättningar att samarbeta, och bristande stöd och information i dessa frågor riskerar att förstärka föräldrarnas samarbetssvårigheter. Det finns i sammanhanget risk för att barnet ses som ett förhandlingsobjekt, eller som bärare av en ekonomisk förmån. Vidare kan föräldrarna befinna sig i en socioekonomiskt utsatt situation och genomleva en eller flera parallella livskriser, vilket riskerar att förstärka föräldrarnas samarbetssvårigheter eller konflikt. Kriserna kan ha olika grunder och därför kan föräldrar i tvist behöva olika typer av stöd och ett mer omfattande stöd än det som erbjuds i dag inom ramen för samarbetssamtal.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Medborgarförslag - Separationsteam

Till
Eda Kommun                                      2012-10-29                                                 

Jag vill med denna skrivelse inkomma med förslag som kan innebära nya metoder att bistå med stöd till föräldrar vid separation och kris, vilket är extra viktigt om det finns barn inblandat. Regeringen gav 12-08-09 Socialstyrelsen i uppdrag att utreda hur ett kommunalt "separationsteam"[1] skall utformas för att bistå föräldrar vid separation och de kommer bl.a. att söka efter projektkommuner för aktivt deltagande.

Jag, och flera med mig, har kommit i kontakt med åtskilliga föräldrar under åren som upplevt att de blivit fråntvingade sitt föräldraansvar vid separation. Ofta på osakliga grunder med beskyllningar som mer liknar förtal och ärekränkning än baserat på sunt förnuft och saklighet. Detta kan aldrig vara förenat med ett barnperspektiv och stöds inte heller i studier och statistik avseende barns behov och rätt till båda föräldrarna[2]. Både Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutets studier visar att barn som har en nära och regelbunden kontakt med båda sina föräldrar, växelvis, efter en separation, mår bäst. Barn boende endast med en förälder löper dubbelt så stor risk till att utveckla psykisk ohälsa om den ena föräldern samtidigt är frånvarande. Sämst mår barn som inte har någon kontakt alls med sina föräldrar.
Således borde det ligga i sakens natur att eftersträva att barnet hela tiden går upp i skalan avseende kontakt och umgänge. Desto mer kontakt, med båda föräldrarna, desto bättre mår barnet.

Detta medför att samhället borde eftersträva att säkerställa vad som är mest gynnsamt för barnets livsvillkor och inte ta part i fråga om meningsskiljaktigheter vid tvist.

Regeringen gick redan 2010 ut med en strategi att stärka barnens rättigheter genom "Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige" (prop. 2009/10:232)[3]. Nu kommer nästa generations operativa insats för att stävja eventuella emotionella låsningar vid separation mellan föräldrar. "Separationsteam" går in och erbjuder båda parter stöd och hjälp att få ordning på sin livssituation, med utgångsläge på barnets behov av dem båda, således blir det mer fokus på det praktiska som rör vårdnad med mål att minska risken för emotionella låsningar.

Jag hemställer med detta Medborgarförslag att Eda kommun ansöker om att ingå i denna projektgrupp avseende Separationsteam och på sikt bidrar till att bli Sveriges bästa kommun för föräldrar i kris.

Bifogat med denna skrivelse:
- Regeringsuppdrag "Separationsteam"

Vänligen

Bo Sundbäck
Långgatan 52
67040 Åmotfors


Länk till uppdrag att genomföra en förstudie om förutsättningarna för försöksverksamhet med separationsteam.

Inga kommentarer: