Julia

Julia
Julia badat i Bysjön. Pappa saknar dig.

söndag 11 december 2011

Julkalender 2011: Lucka 11

3:e  Advent.

Jag brukar följa en blogg dagligen som heter Ann-Mari's Blogg. Hon har valt att ha ett tema kopplat till de 4 adventssöndagarna. Temat är Barnkonventionen och dess 4 huvudprinciper. 
Fyra av sakartiklarna i barnkonventionen är vägledande för hur helheten ska tolkas. Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra huvudprinciperna. När man läser alla övriga artiklar ska man läsa dem med huvudprinciperna ”som glasögon”. Det går med andra ord inte att lyfta ut en sakartikel och läsa den helt skild från de andra. Man brukar tala om att konventionen är ”hel och odelbar”


Artikel 2 slår fast att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den

Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare och har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall.

Artikel 6 säger att varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.

Artikel 12 handlar om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.

För övrigt kan jag rekommendera Ann-Mari's blogg för ytterligare läsning - inte minst i barnafrågor.
 

Nu får det bli kvällen.
Vi höres i môra...// Bo

Inga kommentarer: